• Thành phần: Chlorpyrifos
  • Hàm lượng: 480g/lít

Chỉ định

  • Pha 42ml/lít nước hoặc dầu diezel. Phun hoặc quét đều lên toàn bộ bề mặt gỗ cần được bảo vệ.
  • Pha 12,5ml/lít nước, nhúng toàn bộ sản phẩm cần được bảo vệ vào dung dịch tối thiểu 30 phút.
  • Pha 12,5 – 30 ml/lít nước, dùng 05 lít dung dịch thuốc cho mỗi m2 bề mặt nền trước khi đổ bê tông.
  • Pha 12,5 – 30ml/lít nước, dùng 15 lít dung dịch cho mỗi m3 hào chống mối.